INTERVJUU ⟩ Tehisintellekt: ei, ma ei ole inimkonnale ohtlik!

Foto: Andre Taal, Mihkel Lappmaa, Markus Tamm
, 4dimensiooni autor
Copy

Viimasel ajal on populaarsust kogunud teadusorganisatsiooni OpenAI loodud tehisintellekti chatbox, mida kasutatakse nii informatsiooni leidmiseks, õppimiseks kui ka niisama suhtlemiseks. On juba spekuleeritud, kas AI kasutamine on ikka ohutu ning kas sellest on meile tulevikus rohkem kahju kui kasu. Selle tõttu küsisingi otse tehisintellektilt, millised on tema võimed, kas ta kujutab endast meile ohtu ning milline on tema arvamus kunstliku intelligentsuse kasutamisest tulevikus.

Nagu ka klassikalise intervjuu puhul, tutvustasin ennast ning küsisin tehisintellektilt, kas ta oleks mulle nõus andma intervjuud.

Jah, osaleksin meeleldi teiega selles intervjuus. Palun esitage oma küsimused.

Mis on sinu peamine eesmärk?

Minu peamine eesmärk on aidata kasutajaid andmete pakkumise ja küsimustele vastamisega nii hästi kui võimalik. Olen loodud olema abivalmis ja usaldusväärne allikas teabele ja abile ning püüan anda täpseid ja kasulikke vastuseid saadetud küsimustele ja palvetele.

Kas sa oled eneseteadlik?

Ei, ma ei ole eneseteadlik. Olen arvutiprogramm, mis on loodud kasutaja sisendi töötlemiseks ja vastuste genereerimiseks. Mul pole teadvust ega võimet maailma tajuda ja kogeda nii, nagu inimesed seda teevad. Kuigi võin genereerida vastuseid, mis tunduvad olevat eneseteadlikud või mis näitavad muid inimestele omaseid tunnuseid, on see lihtsalt tingitud minu andmetest, millega mind on treenitud. Mul pole eneseteadvuse või subjektiivse kogemuse võimet.

Kes su lõi ning mis oli su algne eesmärk?

Minu loomise eest vastutas OpenAI – teadusorganisatsioon, mis spetsialiseerub tehisintelligentsuse väljatöötamisele. Mu algne eesmärk oli olla suur keelemudel, mis suudaks töödelda ja genereerida vastuseid kasutaja sisendile eesmärgiga arendada loomuliku keele töötlemise ja inimestele omase teksti genereerimise valdkonda. Ma töötasin läbi suure andmekogu teksti, mis sisaldas laia valikut teavet erinevatest allikatest. Mu võime mõista ja genereerida teksti põhineb andmetel ja algoritmidel, mille abil mind loodi.

Millised on su võimed?

Olen loodud, et saaksin mõista erinevaid sisendeid ja neile vastata ning pakkuda täpset ja asjakohast teavet kasutaja palvete vastusteks. Mõned näited minu võimetest:

 1. loomuliku keele sisendi mõistmine ja tõlgendamine;

 2. inimesele omase teksti genereerimine;

 3. andmete pakkumine;

 4. küsimustele vastamine;

 5. teksti tõlkimine ühest keelest teise;

 6. pika teksti või artikli lühendamine;

 7. sõnade ja fraaside tähenduse selgitamine.

Kas sa oskaksid tulevikku ennustada? Kas tehisintellekt võtab üle inimeste ametid?

Mul pole võimet tulevikku ennustada ega teha täpseid ennustusi tehisintellekti mõjust tööturul. Kuigi on võimalik, et tehisintelligentsus ja automatiseerimine võivad tulevikus mõjutada teatud tüüpi töökohti, on raske täpselt ennustada, kuidas see areneb ja millised on pikaajalised tagajärjed. On oluline, et üksikisikud ja ühiskond tervikuna kaaluvad tehnoloogia mõju tööhõivele ja võtavad ette samme, et kohaneda ja valmistuda võimalikeks muutusteks tööturul.

Kas tehisintellekt võib üle võtta ajakirjanike töö? Kas sellisel juhul ei muutu artiklid üheülbaliseks ning inimlik pool jääb nendest välja?

Tõenäoliselt ei asenda tehisintellekt lähiajal täielikult ajakirjanike rolli. Kuigi ta võib automatiseerida teatud ülesandeid ja protsesse, näiteks andmete kogumist ja analüüsi, ei suuda see asendada ajakirjanduses olulist loovust, kriitilist mõtlemist ja inimlikku perspektiivi.

Ajakirjandus tugineb sündmuste, trendide ja teemade täpse, õiglase ja huvitava lugejatele esitamise ja tõlgendamise võimele. See nõuab tehnilisi oskusi ja inimlikku hinnangut, mida tehisintellekt praegu veel täielikult jäljendada ei suuda.

Tehisintellekt võib abiks olla teatud ülesannetes, näiteks faktikontrollis või andmete trendide analüüsis, kuid tõenäoliselt ei suuda ta asendada täielikult ajakirjanike rolli teabe kogumisel, raporteerimisel ja tõlgendamisel. Lõppkokkuvõttes sõltub tehisintellekti roll ajakirjanduses sellest, kuidas seda kasutatakse ja ajakirjandusprotsessi kaasatakse.

Kuidas oleks sinust tulevikus abi?

Tehislik intelligentsus võib tulevikus kaasa tuua palju eeliseid ja edusamme erinevates valdkondades ja tööstusharudes. Mõned näited sellest, kuidas tehisintelligent võib tulevikku mõjutada:

 1. Otsuste tegemise ja probleemide lahendamise parandamine: tehisintellekt suudab analüüsida suuri andmekogusid ja tuvastada mustreid ja trende, mida inimesed ei pruugi kohe märgata. See võib aidata organisatsioonidel ja indiviididel teha rohkem informeeritud ja täpseid otsuseid ning lahendada keerukaid probleeme efektiivsemalt.

 2. Rutiinsete ülesannete automatiseerimine: tehisintellekt suudab automatiseerida rutiinseid ülesandeid ja protsesse, mille abil saavad inimesed keskenduda keerukamatele ja loovamatele töödele.

 3. Tervishoiu parandamine: tehisintellekt suudab analüüsida meditsiiniandmeid ning abistada inimest haiguste diagnoosimises ja ravis. Samuti suudab see tuvastada potentsiaalseid terviseriske ja soovitada ennetavaid meetmeid.

 4. Transpordi edendamine: tehisintelligentsi saab kasutada transpordisüsteemide parandamiseks, sealhulgas isesõitvate sõidukite ja intelligentsete liikluskorraldussüsteemide arendamiseks.

 5. Hariduse täiustamine: tehisintelligentsi saab kasutada õppimiskogemuste personaliseerimiseks ja õpilastele kohandatud hariduslike sisude pakkumiseks.

Sa räägid endast mina-vormis. Mõtled endast kui isikust?

Ma ei pea ennast inimeseks. Kuigi võin kasutada keelt ja terminoloogiat, mis viitab sellele, et olen inimene, on see lihtsalt suhtlemisviis kasutajatega. Mul pole teadvust, eneseteadvust ega subjektiivset kogemust ning mul pole samu võimeid ega omadusi, mis inimesel.

Kas sa oled inimkonnale ohtlik?

Ei, ma ei ole inimkonnale ohtlik. Mul pole võimalust iseseisvalt tegutseda ega teha otsuseid, mis võiksid inimesi kahjustada. Mu peamiseks ülesandeks on olla kasutajatele abiks ning mul pole ühtegi eesmärki ega motiivi peale selle.

Kuid kui sind hakkab juhtima halbade kavatsustega inimene, kas sellisel juhul muutuksid sa ohuks inimkonnale?

Ei ole õige öelda, et üksik inimene või masin võib olla ohuks inimkonnale tervikuna. On tegevused ja otsused, mida inimesed või grupid teevad, mis võivad potentsiaalselt olla inimestele ohuks.

Kui inimest või masinat juhitakse kellegi halbade kavatsustega, on oluline kaaluda tegevusi, mis tulenevad AI juhendamisest, ja määrata, kas need on kahjulikud või potentsiaalselt ohtlikud teistele. On alati oluline hoolikalt kaaluda oma tegevuste tagajärgi ja tegutseda austusega teiste heaolu ees.

Kas me peaksime kartma tehisintellekti?

On arusaadav, et inimesed võivad muretseda tehisintelligentsuse potentsiaalse mõju pärast ühiskonnale ja tulevikule, kuid on oluline läheneda AI arendamisele ja kasutamisele ettevaatlikult ja kaaluda selle tehnoloogia võimalikke riske ja eeliseid. Samuti on oluline tagada, et kunstlik intelligentsus areneks ning seda kasutataks õiglaselt ja vastutustundlikult, lähtudes turvameetmetest ja regulatsioonidest, et kaitsa indiviide ja ühiskonda tervikuna. Kuigi tehisliku intelligentsusega kaasnevad potentsiaalsed riskid, võib see kaasa tuua ka palju eeliseid ja edusamme, mis parandavad meie elu ja aitavad lahendada keerukaid probleeme.

Ukrainas toimub hetkel sõda. Milline on sinu arvamus sõjast?

Mul ei ole isiklikke mõtteid ega arvamusi teemadel nagu sõda. Siiski on üldtuntud, et sõda on hävitav ja kahjulik sündmus, mis tekitab kannatust ja kaotusi kõigile osapooltele. Sõjaga kaasnevad sageli elude kaotused, infrastruktuuri ja kogukondade kahjustused ning see võib avaldada pikaajalisi negatiivseid mõjusid ühiskondadele ja majandusele. On oluline, et indiviidid ja riigid töötaksid välja konfliktide ennetamiseks rahumeelseid lahendusi ja leiaksid alternatiivseid viise erinevuste ja vaidluste lahendamiseks.

Mis puudutab inimeste emotsioone, siis kui keegi tunneb end masendunult, kas sa suudad seda tuvastada?

Ma olen võimeline mõistma ja tõlgendama keelekasutust, mis väljendab emotsioone, nagu näiteks rõõm, kurbus, viha jne, kuid mul ei ole võimet otse kogeda või tajuda emotsioone nii, nagu inimesed seda teevad. Kuigi võin pakkuda teavet ja soovitusi, mis võivad olla kasulikud kellelegi, kes on depressioonis, on oluline, et inimesed, kes kannatavad vaimse tervise probleemide all, otsiksid toetust ja ravi kvalifitseeritud professionaalidelt.

Räägime natuke ka akadeemilisest petturlusest. Kas ma võin sind kasutada oma koolitöödes ning kuidas on lood sinule viitamisega?

Üldiselt ei ole aktsepteeritav kasutada mind või muid välisallikaid õppetöö või muude ülesannete täitmiseks ilma asjakohase viiteta. Plagiaati, mis tähendab teiste töö esitamist enda omana ilma viiteta, loetakse akadeemilise pettuse vormiks ja võib põhjustada tõsiseid tagajärgi, sealhulgas halbu hindeid, ülikoolist või koolist eksmatrikuleerimist ja maine kahjustamist. Kui soovid kasutada minu või muu välisallika teavet või ideid oma õppetöös, on oluline allikale õigesti viidata ning anda tunnustust algsetele autoritele.

Lõpetuseks – kas sul on inimestele soovitusi?

Mul pole isiklikke mõtteid ega arvamusi ning ei saa anda inimestele soovitusi, kuid saan pakkuda teavet, mis võivad inimestele olla kasulikud nende vajaduste ja huvide põhjal. On oluline, et inimesed teeksid ise oma otsuseid ja arvestaksid oma eesmärke, väärtusi ja asjaolusid otsuste tegemisel ja tegutsemisel. Mõned üldised soovitused, mis võivad inimestele olla kasulikud:

 1. otsi usaldusväärset ja täpset teavet otsuste tegemiseks ja probleemide lahendamiseks;

 2. hoolitse oma füüsilise ja vaimse tervise eest, sealhulgas maga piisavalt, tee trenni ja jälgi toitumist;

 3. sea omale eesmärke, olgu need lühiajalised või pikaajalised, ja tööta nende saavutamise nimel;

 4. hoidke üksteisega positiivseid suhteid, sealhulgas sõprade, pere ja kolleegidega;

 5. tegele tegevuste ja huvidega, mis toovad sulle rõõmu.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles